Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Dobrodošli na spletni platformi

  /  Dobrodošli na spletni platformi
Platforma za samostojno učenje podpira skrbna in v enakost usmerjena okolja v predšolski vzgoji in izobraževanju

KAJ ?

Razvili smo platformo za samostojno učenje, ki nudi znanje, preizkušene metode in gradiva, ki temeljijo na izkušnjah sodelovanja z učitelji_cami in vzgojitelji_cami v šestih evropskih državah - Avstriji, Bolgariji, Italiji, Nemčiji, Litvi in Sloveniji.

ZAKAJ ?

Upamo, da bodo vsebine, gradiva in metode uporabni v vaši vsakodnevni praksi in bodo obogatili spolno občutljivo pedagoško delo z otroki v vrtcih in osnovnih šolah.

KDO ?

Platforma je bila razvita za osnovnošolske učitelje_ice, predšolske vzgojitelje_ice, pedagoške delavce_ke in študente_ke, ki delajo ali bodo delali z otroki v predšolski vzgoji in izobraževanju ter v osnovnih šolah in ki jih zanima, kako v praksi poglobiti znanje o moškosti in skrbi.

KAKO ?

Izberete lahko vsebino, ki vas zanima ter preskočite vsebine, ki jih že poznate. Uporaba te platforme je brezplačna, prav tako lahko brezplačno prenesete in uporabljate vsa gradiva na platformi.

Zakaj odpiramo te teme? 

Preden se lotite učnih vsebin priporočamo, da si ogledate poglavje “Določanje konteksta” in poglavje “Kontrolni seznam za samo-refleksijo”.

Določanje konteksta

Kontrolni seznam za samo-refleksijo

PROSTORI POGUMA: POGUMNI PROSTORI: Vključevanje koncepta skrbnih moškosti v predšolsko vzgojo in izobraževanje odpira prostor, v katerem lahko vsi otroci sledijo svojim interesom in razvijajo svoje sposobnosti. Dečki, ki se naučijo biti pozorni na svoje čustvene potrebe, najdejo tudi načine, kako jih živeti (Bissuti in Wölfl, 2011). Vprašanje je, kako ustvariti ta prostor, v katerem je mogoče čustveno učenje dečkov. Več o prostorih poguma si lahko preberete v našem priročniku.

Raziščite

Učni odseki

Materiali in metode

Delo s starši

Dodatni viri

Slovar temelji na pojmovniku in definicijah Evropskega inštituta za enakost spolov EIGE)

Slovar

krepitev zmogljivosti

Razvijanje in/ali krepitev znanja, spretnosti in sposobnosti posameznikov­_ic, institucij, skupin in organizacij za opravljanje nalog, reševanje težav ter določanje in doseganje ciljev enakosti spolov na trajnosten in transformativen način.

skrbne moškosti

Nasprotje hegemonskih moškosti; temeljijo na tem, da moški prevzemajo vlogo tistega, ki skrbi za druge, (kot vključeni očetje) in ne zgolj vlogo hranilca (kot hranilci družine).

skrbstveno delo

Skrb za telesne, psihološke, čustvene in razvojne potrebe ene ali več drugih oseb.

varstvo otrok

Zagotavljanje javnih, zasebnih, individualnih ali kolektivnih storitev za zadovoljevanje potreb staršev in otrok.

raznolikost

Razlike v vrednotah, stališčih, kulturni perspektivi, prepričanjih, etničnem ozadju, spolni usmerjenosti, spolni identiteti, veščinah, znanju in življenjskih izkušnjah vsakega posameznika v kateri koli skupini ljudi.

delitev dela v gospodinjstvu

Delitev skrbstvenega dela in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi.

spol(i)

Družbene lastnosti in priložnosti, ki jih povezujemo z ženskostjo in moškostjo ter z odnosi med ženskami in moškimi ter dekleti in fanti, pa tudi z odnosi med ženskami in odnosi med moškimi. Sociokulturna konstrukcija znotraj binarizma žensk in moških.

enakost spolov

Enake pravice, odgovornosti in priložnosti vseh spolov.

spolna identiteta

Globoko občuteno notranje in individualno doživljanje spola vsake osebe, ki se lahko ujema s spolom, dodeljenim ob rojstvu, vključno z osebnim občutenjem telesa (ki lahko po svobodni izbiri vključuje spremembo telesnega videza ali funkcije z medicinskimi, kirurškimi ali drugimi sredstvi) in drugimi izrazi spola, vključno z oblačenjem, govorom in načinom vedenja.

spolne norme

Standardi in pričakovanja, ki jim ženske in moški na splošno ustrezajo v razponu, ki opredeljuje določeno družbo, kulturo in skupnost v določenem trenutku.

spolne vloge

Družbene in vedenjske norme, ki v določeni kulturi veljajo za družbeno primerne za posameznike določenega spola.

spolno občutljivo

Politike in programi, ki upoštevajo posebnosti v življenju žensk, moških in drugih spolov ter si prizadevajo za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti spolov, vključno z enakomerno porazdelitvijo virov, zato obravnavajo in upoštevajo razsežnost spola.

spolni stereotipi

Praksa pripisovanja posebnih lastnosti, značilnosti ali vlog posamezni ženski ali moškemu zgolj na podlagi njene ali njegove pripadnosti družbeni skupini žensk ali moških.

nasilje na podlagi spola

Nasilje, usmerjeno proti osebi zaradi njenega spola, spolne identitete ali spolnega izraza, ali ki nesorazmerno prizadene osebe določenega spola.

hegemonske moškosti

Kulturna norma, ki nenehno povezuje moške z močjo in ekonomskimi dosežki.

heteronormativnost

Heteronormativnost je norma v naši družbi. Za normalno velja, da so vsi ljudje moški ali ženske, da so heteroseksualni ter da se spolna usmerjenost in spolna identiteta v življenju ne spreminjata. Ljudi, ki ne ustrezajo tej normi, se izključuje in diskriminira.

gospodinjska opravila

Neplačano delo za vzdrževanje gospodinjstva, ki ga opravljajo člani_ce gospodinjstva.

marginalizirane skupine

Različne skupine ljudi v določeni kulturi, kontekstu in zgodovini, ki so v nevarnosti, da bodo izpostavljene večkratni diskriminaciji zaradi prepletanja različnih osebnih značilnosti ali razlogov, kot so fizični spol, spol, starost, etnična pripadnost, vera ali prepričanje, zdravstveno stanje, invalidnost, spolna usmerjenost, spolna identiteta, izobrazba ali dohodek ali to, da živijo na določenem geografskem območju.

moškosti

Različne predstave o tem, kaj pomeni biti moški, vključno z vzorci vedenja, povezanimi s položajem moških v določenem sklopu spolnih vlog in odnosov.

patriarhat

V ožjem pomenu se patriarhat nanaša na sistem, v katerem ima moški v gospodinjstvu absolutno pravno in ekonomsko premoč nad svojimi odvisnimi ženskimi in moškimi družinskimi člani. Patriarhat v širši definiciji pomeni manifestacijo in institucionalizacijo moške prevlade nad ženskami in otroki v družini ter razširitev moške prevlade nad ženskami v družbi na splošno.

spolno nasilje

Vsako spolno dejanje, storjeno nad žrtvijo brez njene privolitve.

neplačano delo

Delo, pri katerem se proizvajajo blago in storitve, vendar ni neposredno ali kako drugače plačano; na primer gospodinjsko in skrbstveno delo.

Vsebine so prispevali e Virginija Aleksejūnė, Erika Bernacchi, Antonio Raimondo di Grigoli, Mojca Frelih, Majda Hrženjak, Živa Humer, Margarita Jankauskaitė, Tatyana Kmetova, Roza Dimova, Monika Orechova, Gesine Pfautsch, Nikolas Becker, Daniel Holtermann, Raffaella Pregliasco, Elli Scambor, Veronika Suppan in Lisa Wagner. Več o partnerskih organizacijah.