Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни
a

Добре дошли в Платформата

  /  Добре дошли в Платформата
Платформа за самообучение по темите образование и грижи в ранна детска възраст

КАКВО?

Разработихме тази платформа, за да ви предоставим знания и тествани методи и материали, базирани на нашия опит в проекта с учители в шест европейски държави – Австрия, България, Германия, Италия, Литва и Словения.

ЗАЩО?

Сигурни сме, че нашите предложения за материали и методи ще бъдат полезни във вашата ежедневна практика и ще обогатят педагогическата ви работа, свързана с перспективата на пола.

ЗА КОГО?

Платформата е разработена за начални учители, учители в детска градина и студенти, които са имат желание да задълбочат на практика знанията си по темата за ролята на момчетата и мъжете в полагането на грижи.

КАК?

Можете да изберете съдържание, което ви е интересно и сами да прецените колко дълго да работите по дадена тема, не е необходимо да следвате определена хронология на обучителните секции. Всички материали и методи са достъпни безплатно.

Защо тази тема?

Преди да преминете към обучителните секции, предлагаме да се запознаете с разделите „Въведение в контекста “ и „Въпроси за саморефлексия“.

Въведение в контекста

Въпроси за саморефлексия

ПРОСТРАНСТВА ЗА СМЕЛИТЕ : Концепцията за грижовните мъже в ранното детско образование и възпитание, предполага създаване на пространства, в които всички деца могат да следват интересите си и да развиват уменията си, независимо от пола. Момчетата, които се научават от малки да разпознават емоциите си,  могат и да ги изживяват пълноценно ( Bissuti & Wölfl, 2011). Въпросът, който си поставяме, е как да създадем такива пространства, в които емоционалното учене на момчетата да е възможно. Повече за тези пространства можете да научите от нашия  Наръчник.

Разгледайте

Обучетилните раздели

Материали и методи

Работа с родителите

Повече ресурси за вас

Речник на Европейския институт за равенство между половете (EIGE)

Речник

Грижи за детето

Предоставяне на публични, частни, индивидуални или колективни услуги с цел удовлетворяване на потребностите на родителите и децата.

Грижовна мъжественост

Обратното на доминиращата мъжественост, а именно ролите на мъжете, свързани с полагане на грижи (ролята им на активни бащи), вместо ролята им на глава на семейството (осигуряващ прехраната).

Домакинска работа

Неплатен труд, свързан с поддържането на домакинството, който се полага от членовете му.

Доминираща мъжественост

Културна норма, която свързва мъжете с властта и с икономическите постижения.

Изграждане на капацитет

Изграждане и/или подобряване на знанията, уменията и способностите на лица, институции, групи и организации да изпълняват функции, да решават проблеми и да поставят и постигат цели в областта на равнопоставеността на половете с цел постигане на устойчива промяна.

Маргинализирана група

Група хора в дадена култура, контекст и история, която е в риск от множествена дискриминация, поради комбинация от различни лични характеристики или основания, като например пол, възраст, етническа принадлежност, религия или вяра, здравословно състояние, увреждане, сексуална ориентация, полова идентичност, образование, доходи, или поради факта, че населява дадена географска област.

Многообразие

Различията в ценностите, нагласите, културните възгледи, вярванията, етническия произход, сексуалната ориентация, уменията, знанията и житейския опит на отделния човек във всяка общностна група.

Мъжествености

Различни понятия за това какво означава да си мъж, включително модели на поведение, свързани с мъжете според определени полови роли и отношения между половете.

Насилие, основано на пола

Насилие, насочено срещу даден човек, поради неговия пол, полова идентичност или полово изразяване, или което засяга непропорционално лица от определен пол.

Неплатен труд

Работа, която включва създаването на стоки или предоставянето на услуги, но за която не се получава пряко възнаграждение или друга форма на заплащане, като например домакинска работа или работа, свързана с полагане на грижи.

Патриархат

В тесния си смисъл патриархатът означава система, при която мъжът глава на домакинството има абсолютната юридическа и икономическа власт над зависимите от него жени и мъже, членове на семейството. Патриархатът в неговата по-широка дефиниция означава проявата и институционализирането на мъжкото господство над жените и децата в семейството и разширяването на мъжкото господство над жените в обществото като цяло.

Пол, социален пол

Социалните характеристики и възможности, които се асоциират с жените и с мъжете, въз основа на техния пол, както и с отношенията между жените и мъжете и момчетата и момичетата и отношенията между жените и отношенията между мъжете.

Полови норми

Стандарти и очаквания, към които жените и мъжете като цяло се придържат, в степента, която определя дадено общество, култура и общност в дадения момент.

Полови роли

Социални и поведенчески норми, които в дадена култура са общоприети за социално подходящи за лицата от даден пол.

Полови стереотипи

Предубежденията и практиката за приписване на жените или мъжете на специфични атрибути, характеристики или роли единствено въз основа на тяхната принадлежност към съответния пол.

Работа по полагането на грижи

Работа, свързана с полагането на грижи за задоволяването на физическите, психологическите и емоционалните потребности и потребностите, свързани с развитието, на един човек или повече хора.

Равнопоставеност на половете

Равни права, отговорности и възможности на жените и мъжете и момичетата и момчетата.

Разпределение на труда в дома

Разпределение на полагането на грижи и отговорностите за домакинството между жените и мъжете.

Сексуално насилие

Всеки сексуален акт или опит за извършване на акт от сексуален характер, без свободно да е дадено съгласие, независимо от отношенията между извършителя и жертвата.

Хетеронормативност

Възприемане на хетеросексуалността за норма.

Чувствителен към пола

Политики и програми, които отчитат особеностите, свързани с живота на жените и мъжете, като същевременно се стремят да премахнат неравенствата и да насърчават равенството между половете, включително равно разпределение на ресурсите, като по този начин обръщат внимание и вземат предвид измерението на пола.

Учебното съдържание е разработено с любезния принос на Виргиния Алексеуне, Ерика Берначи, Антонио Раймундо ди Григоли, Моица Ферлих, Майда Хрженяк, Жива Хумер, Маргарита Янкаскайте, Татяна Кметова, Роза Димова, Моника Орехова, Гезине Пфаутш, Николас Бекер, Даниел Холтерман, Рафаела Преглиаско, Ели Скамбор, Вероника Супан и Лиза Вагнер. Повече за партньорските организации