Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни

ДОБРЕ ДОШЛИ

“Грижата в ранното детство и ролята на мъжете“ (Early care and the role of men – EcaRoM) е проект, съ-финансиран със средства на ЕС, който се реализира в рамките на 24 месеца от февруари 2021 г. до януари 2023 г. Проектът има за цел да популяризира концепцията за грижовните мъже, така че от най-ранна възраст децата, и особено момчетата, да бъдат научени колко е важно да могат да се грижат за себе си, за другите хора, за средата, която ги заобикаля. Проектът също обучава и за това как професиите, свързани с полагането на грижи в различни сфери от живота, са включени в образователния процес в предучилищната и в началната училищна възраст и как това влияе върху по-нататъшния образователен/професионален избор на децата.

Целите на проекта са :

✔Анализиране на състоянието на образованието в ранната детска възраст и чувствителността му към признака „пол“ чрез интервюта и фокус групи с експерти и педагогически персонал и чрез преглед на актуалните изследвания, учебни програми и планове и нормативната база в областта на многообразието

✔Оспорване на традиционния възглед, че грижата не е работа за мъже, и разширяване на обхвата на възможностите за избор на професия за всички деца чрез оценяване и разработване на образователни материали за педагогическия персонал в предучилищното и началното училищно образование.

✔Акцентиране върху професиите, които са свързани с полагането на грижи, и върху концепцията за възпитанието на бъдещи грижовни мъже чрез обучение на педагогическия персонал в предучилищното и началното училищно образование, за да могат децата да развият компетенции и умения да полагат грижи за други хора, без да са повлияни от ограниченията на традиционните възгледи коя работа е подходяща за момче и коя за момиче.

✔Разработване на гъвкави възможности за обучение на педагогическия персонал в предучилищното и началното училищно образование чрез дигитална платформа за самообучение.

Целеви групи :

  • Децата в предучилищното образование и/или в началното училище;
  • Техните родители;
  • Учителите в системата на предучилищното образование и грижите за децата и/или в началното училище;
  • Органите, вземащи решения в сферата на образованието и пазара на труда;
  • Педагози и други специалисти в тази област.

Проектът ECaRoM продължава това, което направихме в проекта „Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи (Boys in Care Work – BiC)” (2017-2019), насочен към момчетата и техните родители, учителите в началните и средните училища, кариерните консултанти  и други специалисти (като социалните работници и тези, работещи с младежи и момчета), които подкрепят момчетата в избора на образование и професия, смятани за нетипични за техния пол. По време на работата ни често се сблъсквахме с потребността да се развива педагогика, чувствителна към признака „пол“, и с липсата на информираност в областта на началното образование за концепцията как се възпитават и образоват момчетата, за да израснат като грижовни мъже. Това ни мотивира да реализираме проекта EcaRoM.  

За повече информация относно проекта Boys in Care Work – BiC вижте тук:

Boys in Care Work